Característiques del projecte

Idea del projecte: Projecte Sostenible: Els projectes han de demostrar un compromís amb la sostenibilitat ambiental, utilitzant pràctiques i tecnologies que minimitzin l’impacte ambiental i promoguin l’ús responsable dels recursos.

 

Valor Social: Es valorarà positivament que els projectes tinguin un impacte social positiu en la comunitat de Barcelona, abordant desafiaments locals, promovent la inclusió social, o millorant la qualitat de vida dels ciutadans.

 

Innovador: Els projectes han de ser innovadors en el seu concepte, execució o model de negoci. Han de demostrar originalitat i oferir solucions creatives a problemes existents o emergents.

 

Aportació a Barcelona: S’espera que els projectes contribueixin d’alguna manera al desenvolupament econòmic, cultural, o social de Barcelona. Això pot incloure la generació d’ocupació local, la promoció del turisme sostenible, la revitalització de barris, entre altres aspectes.

 

Viabilitat: Els projectes han de ser viables des del punt de vista tècnic, econòmic i legal. Han de comptar amb un pla de negoci sòlid i realista que demostri el seu potencial per a ser implementats amb èxit a Barcelona.

 

Compromís a llarg termini: Els emprenedors han de demostrar el seu compromís a llarg termini amb el desenvolupament i creixement del seu projecte a Barcelona, així com la seva disposició per a participar en programes de suport i seguiment oferts per la comunitat emprenedora local.

 

Transparència i ètica: S’espera que els emprenedors actuïn amb transparència i ètica en totes les etapes de desenvolupament del seu projecte, complint amb les regulacions i normatives vigents, i respectant els valors de la comunitat.

 

Sector: El projecte ha d’estar vinculat amb alguna de les següents especialitats: Administració i Finances, Comerç Internacional, o Màrqueting i Publicitat, o bé reflectir alguna correspondència amb les branques esmentades. 

 

Característiques dels participants

Sense Negocis Previs: Els participants no han d’haver tingut negocis previs registrats, assegurant així que la convocatòria estigui dirigida a emprenedors en etapes primerenques de desenvolupament.

 

Necessitat de Suport Financer: Els projectes presentats han de demostrar una necessitat clara de suport financer per a la seva execució, garantint que el finançament proporcionat tingui un impacte significatiu en el seu desenvolupament.

 

Elegibilitat Europea: Es requereix que els participants siguin ciutadans europeus o que posseeixin targeta de residència a la Unió Europea, assegurant així que la convocatòria estigui oberta a emprenedors que resideixen legalment a la regió.

 

Fases del concurs

1- Primera eliminatòria

a. Presentació oral presencial en la seu de IBP Formació Professional (amb suport audiovisual)

b. 07 de juny de 2024 a les 19:00

c. Temps de presentació per projecte: Màxim 20 minutos, incloses preguntes

d. Selecció de 3 projectes per vot popular

 

2- Segona eliminatòria

a. Presentació del projecte en suport escrit, incloent-hi documentació necessària, que serà informada prèviament als seleccionats

b. Format de projecte: màxim 10 pàgines de Word, en lletra Arial o Calibri grandària 12

c. Data límit: 28 de juny de 2024

 

3- Anunci del guanyador

a. 12 de juliol de 2024 a través de les xarxes socials i pàgina web de IBP Formació Professional 

 

4- Lliurament del premi

a. El premi es lliurarà al setembre, en data a ser acordada amb el guanyador 

 

Inscripcions

Les inscripcions es faran a través del formulari https://forms.gle/Fv9mYCeb3mrRS6YW6

Data límit d’inscripcions: 31/05/2024 a les 18.00 (hora de Barcelona)